Prehľad najdôležitejších aktivít pre cieľovú skupinu

Prehľad najdôležitejších aktivít pre cieľovú skupinu: FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, pre FO ŤZP, ktoré mesto Žilina realizovalo (v rámci finančných, priestorových a personálnych možností) za obdobie 2015 – 2018:

 Cieľová skupina: Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osoby ŤZP, osoby so zdravotným postihnutím  (2015 – 2018)
 2015

 1. Implementácia Národného projektu (NP) – Podpora opatrovateľskej služby
 2. Poskytovanie opatrovateľskej služby mestom Žilina (2015 – 2018)
 3. Poskytovanie OS neverejným poskytovateľom Diecézna charita, Žilina  – finančná   podpora (2015-2018) 50 000/rok,  od roku 2017 – 70 000/rok

  Nové sociálne služby:
 4. Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu v mestskej časti Bytčica ->  5/2015  – otvorenie Denného centra Dlhá 1, Bytčica  (DC)  – nová sociálna služba -> 9/2015 rozšírenie priestorov DC v Bytčici pre záujmové aktivity členov
 5. Vytvorenie komunitnej záhrady DC A. Kmeťa
 6. Modernizácia (priebežná) zariadení sociálnych služieb v ZP mesta Žilina
 7. Vytvorenie podmienok na aktívne starnutie – prezentácia seniorov mesta – Festival seniorov, Deň seniorov – Praha 15 (2015-2018)
 8. Založenie Rady seniorov mesta Žilina
 9. Inštitucionálna a grantová podpora – oblasť sociálna, zdravotná a bytová (2015 – 2018)
 10. Pravidelná aktualizácia web. stránky – sociálne (2015 – 2018)
 11. Zverejňovanie príkladov „dobrej praxe“ (2015 – 2018) a podobne
2016

Modernizácia zariadení:

 1. Stavebné úpravy zariadenia Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1
 2. Otvorenie Fit parku pre seniorov – v areáli DC Námestie J. Borodáča 1
 3. Denné centrum A. Kmeťa 38 – riešenie havarijného stavu – výmena zariadenia kotolne (mesto Žilina, MF SR)
 4. Jedáleň Námestie J. Borodáča 1, Lichardova 44 – nákup konvektomatov, DC Strážov -stavebné interiérové opravy /výmena okien, dverí, zateplenie, DC Bytčica – stavebné interiérové opravy, revitalizácia záhrady  a podobne

  Nové sociálne služby:

 5. 8/2016 – poskytovanie novej sociálnej služby – stavebné opravy priestorov SZZ Trnové – otvorenie nového zariadenia = Denné centrum, Ovocinárska 33                                 
 6. 3/2016 – nová sociálna služba – prepravná služba 
 7. Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1    
 8. OP Potravinová a materiálna pomoc /gestor Diecézna charita,Žilina  (2016-2018) a podobne
2017

Modernizácia zariadení:

 1. Zakúpenie osobného motorového vozidla, veľkokapacitnej práčky, kuchynského robota, elektrického sporáka, viacúčelových kresiel, elektricky polohovateľných postelí … Úsmev – ZpS, príprava a projektová dokumentácia – zateplenie budovy  Úsmev – ZpS, Osikova 26
 2. Denné centrum A. Kmeťa 38 – oprava zvodov, vonkajšej omietky, balkónov, strechy, Jedáleň Námestie J. Borodáča 1 – oprava strechy,  Jedáleň Lichardova 44 –  oprava priestorov – elektroinštalácií
 3. Založenie Nadácie Mesta Žilina a podobne
2018

 1. Modernizácia zariadení sociálnych služieb  – vybavenie interiérových priestorov v DC Bytčica  …
 2. Stavebné interiérové úpravy – Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1
 3. Vypracovanie strategického materiálu – KPSS mesta Žilina na roky 2019 – 2023
 4. Pomoc osobám ŤZP a v nepriaznivej sociálnej situácií – Nadácia Mesta Žilina a podobne

 

 1. Z hľadiska finančnej náročnosti – k finančne najnáročnejším službám patrila a patrí  opatrovateľská služba, pre porovnanie:
  Výdavky mesta na OS za rok 2014:  cca 480 000,- EUR        Príjmy: 65 000,-
  Výdavky mesta na OS za rok 2018:  cca 682 000,-
  Výdavky mesta na OS za rok 2019:  cca 762 000,-  navýšenie  o 80 000,- oproti roku 2018.
 2. a) K najžiadanejším sociálnym službám – patrila a patrí celoročná pobytová forma sociálna služba poskytovaná v zariadeniach pre seniorov, špecializovaných zariadeniach, v DSS a podobne. Z toho dôvodu  mesto Žilina navrhovalo v roku 2018 zriadiť zariadenie ZpS v budove sociálnych služieb na Vlčincoch a v budove bývalej základnej školy na ulici Hollého.
  b) K žiadaným službám patrí aj poskytovanie stravy/dovoz stravy, od roku 2015 mesto Žilina eviduje nárast prijímateľov, pre porovnanie:
Rok 2014 2015 2016 2017 30/6/2018
Počet dovezených obedov v meste Žilina 62 715 62 251 66 327 65 736 34 463

Priemerný denný počet uvarených/vydaných obedov k 30.06.2018: 909
Priemerný počet „stravníkov“ k 30.06.2018: 1 359
Počet obedov k 31.12.2017: 205 477

V Žiline dňa 14.01.2019